if (Set_106TV_Face==null) {var Set_106TV_Face="0";} //設定_直式(0)或橫式(1) [0]為預設值 if (Set_106TV_City==null) {var Set_106TV_City="taipei";} //設定_先秀哪一個城市 [taipei]為預設值 if (Set_106TV_TableBorderColor==null) {var Set_106TV_TableBorderColor="FFFFFF";} //設定_邊框顏色 [FFFFFF]為預設值 if (Set_106TV_TableBgColor==null) {var Set_106TV_TableBgColor="FFFFFF";} //設定_背景顏色 [FFFFFF]為預設值 if (Set_106TV_TableHrColor==null) {var Set_106TV_TableHrColor="CCCCCC";} //設定_間格線顏色 [CCCCCC]為預設值 if (Set_106TV_FontColor_1==null) {var Set_106TV_FontColor_1="000000";} //設定_(城市英文)字體顏色 [000000]為預設值 if (Set_106TV_FontColor_2==null) {var Set_106TV_FontColor_2="F7941D";} //設定_(天氣預報)字體顏色 [F7941D]為預設值 if (Set_106TV_FontColor_3==null) {var Set_106TV_FontColor_3="808080";} //設定_(更新日期)字體顏色 [808080]為預設值 if (Set_106TV_FontColor_4==null) {var Set_106TV_FontColor_4="000000";} //設定_(今天白天)字體顏色 [000000]為預設值 if (Set_106TV_FontColor_5==null) {var Set_106TV_FontColor_5="808080";} //設定_(溫度值.舒適度.降雨率)字體顏色 [808080]為預設值 if (Set_106TV_FontColor_6==null) {var Set_106TV_FontColor_6="417AA2";} //設定_(溫度值.舒適度)數值顏色 [417AA2]為預設值 if (Set_106TV_FontColor_7==null) {var Set_106TV_FontColor_7="800000";} //設定_(降雨率)數值顏色 [800000]為預設值 if (Set_106TV_FontColor_8==null) {var Set_106TV_FontColor_8="000000";} //設定_(106TV.com 連結)字體顏色 [000000]為預設值 if (Set_106TV_FontSize==null) {var Set_106TV_FontSize="8";} //設定_全部字體大小[8]為預設值(pt) if (Set_106TV_Face=="1"){ if (Set_106TV_Width==null) {var Set_106TV_Width=590} //設定_寬度590為預設值 if (Set_106TV_Height==null) {var Set_106TV_Height=160} //設定_高度160為預設值 } else{ if (Set_106TV_Width==null) {var Set_106TV_Width=205} //設定_寬度205為預設值 if (Set_106TV_Height==null) {var Set_106TV_Height=340} //設定_高度340為預設值 } if (Set_106TV_PS_1==null) {var Set_106TV_PS_1="0";} //設定_保留 [0]為預設值 //整合參數 var str106TV_WeatherArg = ""; str106TV_WeatherArg += "Set_106TV_Face=" + Set_106TV_Face; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_City=" + Set_106TV_City; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_TableBorderColor=" + Set_106TV_TableBorderColor; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_TableBgColor=" + Set_106TV_TableBgColor; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_TableHrColor=" + Set_106TV_TableHrColor; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_FontColor_1=" + Set_106TV_FontColor_1; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_FontColor_2=" + Set_106TV_FontColor_2; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_FontColor_3=" + Set_106TV_FontColor_3; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_FontColor_4=" + Set_106TV_FontColor_4; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_FontColor_5=" + Set_106TV_FontColor_5; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_FontColor_6=" + Set_106TV_FontColor_6; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_FontColor_7=" + Set_106TV_FontColor_7; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_FontColor_8=" + Set_106TV_FontColor_8; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_FontSize=" + Set_106TV_FontSize; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_PS_1=" + Set_106TV_PS_1; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_Width=" + Set_106TV_Width; str106TV_WeatherArg += "&Set_106TV_Height=" + Set_106TV_Height; //document.write (""); document.write ("");